índex - bibliografia

divendres, 18 d’abril del 2008

Atrapar amb les mans a la pastera

Variants i sinònims: Atrapar amb les mans a la pastera (SAURA 1884).

Equivalents: Coger a alguno en el garlito [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Atrapar ab las mans á la pastera (SAURA 1884).

Nota
: El 'garlito' és una xarxa de pesca, que en català es diu 'bertrol'. Així, figuradament, també es diu Caure al bertrol (o al parany, o a la trampa) [cast. caer en el garlito], amb el sentit de caure-hi de quatre potes.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.